ieSmart WI

โปรแกรมมาตรฐานการทำงาน

คู่มือ ดาวน์โหลด

 

ieLine Balancing

โปรแกรมจัดสมดุลสายการผลิต

คู่มือ ดาวน์โหลด

 

ieInventory

โปรแกรมคลังสินค้า

คู่มือ ดาวน์โหลด

 

ieScheduling

โปรแกรมจัดตารางการผลิต

คู่มือ ดาวน์โหลด

Coming soon

 

ieOEE

โปรแกรมประสิทธิพลโดยรวมของเครื่องจักร

คู่มือ ดาวน์โหลด

 

ieTracking

โปรแกรมติดตามงานในการบวนการผลิต

คู่มือ ดาวน์โหลด

Coming soon