ieSmart WI

Smart WI คืออะไร?

การสร้างมาตรฐานการทำงานโดยใช้ VDO การทำงาน สร้างผ่านโปรแกรม Smart WI

ทำไมต้อง Smart WI?

เพื่อลดการเทรนนิ่งคนลงให้หันมาดู VDO ง่ายต่อการทำงาน/รู้ถึงระยะเวลาการผลิตกำหนดเวลาการผลิตได้และชัดเจน

สิ่งที่ได้จากการซื้อโปรแกรม Smart WI?

สื่อการเสริมสร้าง Skill ให้กับพนักงานรวมไปถึงการจัดการสร้างฐานข้อมูลของเวลามาตรฐานการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ทำไมองค์กรต้องมีมาตรฐานปฏิบัติงาน?

เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการหรือตามที่กำหนดไว้

ถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม สามารถสอบถามได้ที่ใด?

Facebook ไออีบิสซิเนส โซลูชั่น, วิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญด้าน Smart WI

ieLine Balancing

โปรแกรมการจัดสมดุลย์การผลิต สามารถนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ในอุตสาหกรรมการผลิตได้อย่างไร?

โปรแกรม ieLine balancing เป็นโปรแกรม Optimizer ที่ช่วยจำลองผลและวิเคราะห์ตามหลักทางทฤษฎี Workstudy เพื่อให้เห็นปัญหาในสายการผลิตที่เกิดขึ้น ของลักษณะการผลิตที่มีอยู่จริง อีกทั้งยังสามารถจำลองกระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของสายการผลิตที่ดียิ่งขึ้น

ไม่ได้จบ Engineer มาจะสามารถใช้ และเข้าใจการทำงานและผลลัพทฺที่ได้โปรแกรมโปรแกรมการจัดสมดุลย์การผลิต ได้หรือไม่?

ได้แน่นอน คุณไม่จำเป็นต้องจบวิศวกรรมศาสตร์ ก็สามารถเรียนรู้และเข้าใจในการใช้โปรแกรมได้อย่างง่ายได้ เพราะโปรแกรมได้มีการคำนวนค่าต่างๆทางหลักทฤษฎีการจัดการอุตสาหกรรมไว้เรียบร้อยแล้ว เพียงแต่คุณทำงานสายการผลิตก็สามารถเกิดความเข้าใจได้โดยง่าย

เราสามารถจัดการสมดุลย์การผลิตแบบหลายโมเดล หรือหลายitem ได้หรือไม่?

ไม่สามารถทำได้เนื่องจากโปรแกรมใน Version นี้จะสามารถจัดสมดุลย์การผลิตได้ที่ละ Model เท่านั้น แต่เราก็สามารถจะประยุกต์ใช้ได้โดยโปรแกรมนี้เช่นกัน คือจะต้องทำการจัดการที่ละ Model โดยจะต้องมีการแบ่งเวลาในการผลิตเพื่อกำหนด แยกเป็น Model ในการจำลองการจัดสมดลุย์สายการผลิต

ieInventory

โปรแกรมการจัดการคลังสินค้ามีประโยชน์อย่างไร?

ไม่สามารถทำได้เนื่องจากโปรแกรมใน Version นี้จะสามารถจัดสมดุลย์การผลิตได้ที่ละ Model เท่านั้น แต่เราก็สามารถจะประยุกต์ใช้ได้โดยโปรแกรมนี้เช่นกัน คือจะต้องทำการจัดการที่ละ Model โดยจะต้องมีการแบ่งเวลาในการผลิตเพื่อกำหนด แยกเป็น Model ในการจำลองการจัดสมดลุย์สายการผลิต

จะแน่ใจได้อย่างไรว่าจะสามารถเข้าใจการใช้ของโปรแกรมการจัดการคลังสินค้าได้อย่างถูกต้อง?

ทางบริษัทมีการสอนการใช้งานอย่างละเอียดให้กับพนักงานทุกระดับ ตั้งแต่การติดตั้งโปรแกรมจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดรวมถึงการให้คำปรึกษาตลอดอายุการใช้งาน

โปรแกรมการจัดการคลังสินค้ามีความเหมาะสมกับอุตสาหกรรมประเภทใดและขนาดใด?

เหมาะกับอุตสาหกรรมทุกประเภทที่ต้องการระบบการจัดการคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพและเกิดจุดบกพร่องในระบบคลังสินค้าน้อยที่สุดและเหมาะกับอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่