“MA” (Maintenance Service Agreement ?)

Maintenance Service Agreement (MA)คือ บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบโปรแกรมใช้งานต่างๆ หรือ Application Software เพื่อให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา เช่นหากมีการใช้งาน Program ไประยะเวลาหนึ่ง แล้วอาจจะเกิดปัญหา ประมวลผลผิดพลาด (Software Bug) สามารถใช้บริการ เพื่อเข้ามาเช็คปัญหาได้ทันที่ หากมีข้อสงสัยในระหว่างที่ใช้งานต้องการให้มีใครสักคนมีอธิบาย ก็สามารถให้บริการควบคุมระยะไกลผ่านระบบ Remote Service ซึ่งการบริการของ MA สามารถเปรียบได้เหมือนกับการรับประกัน Application Software ว่าจะใช้งานได้ตลอดเวลาทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าโปรแกรมที่เสียเงินซื้อมา นั้นจะใช้งานได้ โดยเฉพาะธุรกิจที่มีขนาดกลางจนถึงเล็กหากต้องการมี Software ใช้งานแต่ไม่มีทีมพัฒนาเป็นของตัวเองบริการ MA ถือว่าเป็นสิ่งที่สมควรมีอย่างยิ่ง ซึ่งคิดดูแล้วอาจจะมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าจ้างพนักงานมาดูแลอีกด้วย

After sales service

เหตุผลที่ควรมี  MA

1.พนักงานบริษัทใช้งานโปรแกรมไม่เป็น

2.กรณีที่ซื้อโปรแกรมแกรมมาแล้วแต่ใช้งานไม่ได้

3.ไม่มีความรู้เรื่อง server หรือความรู้เรื่อง Network

4.Upgrade Version ของ Software เพื่อให้โปรแกรมทันสมัยไม่เป็น

5.บริษัทไม่มีทีมพัฒนา Application Software เป็นของตัวเอง

MA

ieProsfot มีการบริการหลังการขาย ดังนี้

    1. ท่านลูกค้าสามารถทำ MA ดูแลรักษาระบบข้อมูล (Maintenance Service Agreement) ซึ่งทางเราคิดค่าใช้จ่ายเป็นรายปี ปีละ 25% ของราคาโปรแกรม (สำรองข้อมูล ติดตั้งระบบ Data server ติดตั้งเครื่องเพิ่ม และ อื่นๆ) โดยไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆเพิ่มเติม
    2. ในกรณีโปรแกรมมีข้อบกพร่องหรือ (Bug Program) ทางเราจะแก้ไขให้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ๆ ตลอดระยะเวลาการใช้งาน
    3. ในกรณีโปรแกรมมีการ Upgrade Version ซึ่งไม่กระทบกับ Data Structure เดิม ลูกค้าสามารถติดต่อรับการ Upgrade ได้ฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
    4. ในกรณีโปรแกรมมีการ Upgrade Version ใหม่แต่ ไม่ Support กับ Data Structure เดิม จะมีการคิดค่าใช้จ่ายในการ Upgrade Version โดยได้รับส่วนลด 40% ของราคาโปรแกรม
    5. ลูกค้าต้องการเพิ่มเติมโปรแกรม ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือปรับปรุง โปรแกรมสำเร็จรูปที่เราจำหน่าย จะมีค่าใช้จ่ายตามเนื้องานเพิ่มเติม ทางเราจะทำเสนอราคาเป็นเรื่องๆ ให้กับทางลูกค้า ซึ่งราคาขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของงานที่ต้องการ