คู่มือการปฏิบัติงาน อุตสาหกรรมด้วยระบบการถ่ายวีดีโอ

คู่มือการปฎิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานในงานอุตสาหกรรม โดยประกอบไปด้วยส่วนสำคัญหลักๆคือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การควบคุมคุณภาพ และเวลามาตรฐานในการทำงาน ในโรงงานส่วนใหญ่จะมีคู่มือปฏิบัติงานอุตสาหกรรมตามข้อกำหนดของระบบบริหารงานคุณภาพ ISO แต่โดยความเป็นจริงแล้วคู่มือปฏิบัติงานอุตสาหกรรมที่ดีเป็นมากกว่าเอกสารที่โรงงานจำเป็นต้องทำเพื่อให้ครบตามข้อกำหนด คู่มือปฏิบัติงานอุตสาหกรรมมีความสำคัญมากขึ้นในโลกอุตสาหกรรมปัจจุบัน เพราะรูปแบบวิธีการผลิตในปัจจุบันกำลังก้าวเข้าสู่การผลิตตามแนวคิด การผลิตสินค้าปริมาณมากตอบสนองความต้องการลูกค้าที่หลากหลายในเวลาอันรวดเร็ว (Mass Customization)

คู่มือการปฏิบัติงาน อุตสาหกรรม ที่ดีจุดเริ่มต้นของการก้าวสู่โรงงานที่ชาญฉลาดอย่างเข้มแข็ง

คู่มือปฏิบัติงานอุตสาหกรรม (Work Instruction) คือเอกสารที่แสดงวิธีการปฏิบัติงานมาตรฐานในงานอุตสาหกรรม โดยประกอบไปด้วยส่วนสำคัญหลักๆคือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การควบคุมคุณภาพ และเวลามาตรฐานในการทำงาน ในโรงงานส่วนใหญ่จะมีคู่มือปฏิบัติงานอุตสาหกรรมตามข้อกำหนดของระบบบริหารงานคุณภาพ ISO แต่โดยความเป็นจริงแล้วคู่มือปฏิบัติงานอุตสาหกรรมที่ดีเป็นมากกว่าเอกสารที่โรงงานจำเป็นต้องทำเพื่อให้ครบตามข้อกำหนด หากแต่เป็นเอกสารที่จะสามารถทำให้โรงงานสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้าในระยะเวลากำหนดส่ง และสามารถทำกำไรได้ภายใต้โลกการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

คู่มือปฏิบัติงานอุตสาหกรรมมีความสำคัญมากขึ้นในโลกอุตสาหกรรมปัจจุบัน เพราะรูปแบบวิธีการผลิตในปัจจุบันกำลังก้าวเข้าสู่การผลิตตามแนวคิด การผลิตสินค้าปริมาณมากตอบสนองความต้องการลูกค้าที่หลากหลายในเวลาอันรวดเร็ว (Mass Customization) การที่โรงงานจะสามารถดำเนินการได้ตามแนวคิดดังกล่าวจะต้องประกอบไปด้วยเครื่องมือที่สำคัญ 2 ประการคือ พนักงานที่มีทักษะที่หลากหลาย (Multi-Skill) และเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย สำหรับการสร้างคู่มือปฏิบัติงานอุตสาหกรรมที่ดีจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างพนักงานที่มีทักษะที่หลากหลาย (Multi-Skill) และเป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจเลือกลงทุนในเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยได้อย่างคุ้มค่า

วิธีการจัดทำ คู่มือการปฏิบัติงาน

การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานอุตสาหกรรมที่ดี โรงงานจะต้องมีวิศวกรที่ชำนาญในศาสตร์ด้านการศึกษาการทำงาน (Work Study) โดยการศึกษาการทำงานจะทำให้โรงงานได้มาซึ่งขันตอนการปฏิบัติงาน และเวลาการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานอุตสาหกรรมตามหลักการศึกษาการทำงาน ในกระบวนการดังกล่าวจะต้องอาศัยวิศวกรที่มีความรู้ และมีประสบการณ์ อีกทั้งยังต้องสิ้นเปลืองเวลาเป็นจำนวนมากในการดำเนินการ

คู่มือการปฎิบัติงาน ขั้นตอนในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานอุตสาหกรรมตามหลักการศึกษาการทำงาน

การจัดทำ คู่มือการปฏิบัติงาน การทำงานด้วยระบบการถ่ายวีดีโอ

ถือเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะช่วยลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำคู่มือการปฎิบัติงาน เทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยแก้ปัญหาที่จัดการได้ยากที่สุดของการทำคู่มือปฏิบัติงานอุตสาหกรรม คือการทำให้เกิดการยอมรับในคู่มือปฏิบัติงานอุตสาหกรรมจากพนักงานระดับปฏิบัติการ เพราะพนักงานทุกคนจะมีส่วนร่วม และมีหลักฐานร่วมกันในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานอุตสาหกรรม

คู่มือการปฎิบัติงาน ด้วยระบบการถ่ายวีดีโอช่วยลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

การนำระบบการถ่ายวีดีโอมาใช้ในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานอุตสาหกรรม จะช่วยลดเวลาในการบันทึกงาน และการจับเวลา เนื่องจากวิศวกร สามารถตั้งกล้องเพื่อบันทึกภาพทิ้งไว้ได้เป็นเวลานานๆ ในขณะเดียวกันวิศวกรก็สามารถไปทำงานในส่วนอื่นได้ตลอดเวลาที่มีการบันทึกภาพ หลังจากนั้นวิศวกรจึงจะค่อยนำภาพที่บันทึกมาใช้ในการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน และบันทึกเวลา นอกจากนี้การตั้งกล้องบันทึกภาพทิ้งไว้เป็นเวลานานๆจะทำให้พนักงานที่ถูกบันทึกภาพแสดงการทำงานที่เป็นธรรมชาติออกมาโดยไม่ได้เสแสร้งหรือแกล้งทำไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม หลังจากนั้นวิศวกรจะสามารถเลือกเฉพาะรอบการทำงานที่เป็นธรรมชาติมาใช้ในการบันทึกเวลา ในขั้นตอนนี้หากไม่ได้ใช้การบันทึกวีดีโอ วิศวกรจะต้องมีประสบการณ์และความชำนาญเพราะหากเลือกรอบเวลาที่พนักงานทำงานช้าเกินไปจะส่งผลให้เกิดการทำงานที่ขาดประสิทธิภาพ และจะตามมาด้วยการเพิ่มชั่วโมงทำงานพิเศษ (Over Time )โดยไม่จำเป็น แต่หากเลือกรอบเวลาที่พนักงานทำงานเร็วเกินไปก็จะทำให้ผลผลิตที่ได้มีโอกาสเกิดของเสียได้มากกว่าปกติ จากการผิดพลาดในการทำงานของพนักงาน

คู่มือการปฎิบัติงาน เปรียบเทียบการบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเวลามาตรฐาน แบบวิธีการเก่ากับวิธีการถ่ายวีดีโอ

ดังนั้นหากเราสามารถสร้างคู่มือปฏิบัติงานอุตสาหกรรมที่ดีก็จะส่งผลให้เกิดชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาที่ไม่จำเป็นน้อยลง และคุณภาพสินค้าที่ได้ก็จะสูงขึ้น

คู่มือการปฎิบัติงาน คู่มือปฏิบัติงานอุตสาหกรรมที่ดี ทำให้ล่วงเวลาที่ไม่จำเป็นน้อยลง และคุณภาพสินค้าที่ได้ก็จะสูงขึ้น

นอกจากนี้การใช้เทคโนโลยีด้านการบันทึกวีดีโอมาใช้ในการดำเนินการจะทำให้การคำนวณทั้งหมดถูกคำนวณโดยอัตโนมัติจากระบบจากกระบวนการทำงานของระบบการถ่ายวีดีโอ จะเห็นได้ว่าโรงงานสามารถสร้างพนักงานที่สามารถทำคู่มือปฏิบัติงานอุตสาหกรรมโดยไม่ต้องอาศัยความรู้และความชำนาญมากเหมือนในอดีต ทำให้โรงงานสามารถมอบหมายงานให้กับหัวน้างานเป็นคนดำเนินการได้ ส่วนวิศวกรก็จะสามารถเอาเวลาไปดำเนินการในส่วนอื่นที่เกิดประโยชน์กั้บโรงงานต่อไป

คู่มือการปฎิบัติงาน เทคโนโลยีด้านการบันทึกวีดีโอ ช่วยให้เวลามาตรฐานทั้งหมดถูกคำนวณโดยอัตโนมัติ

Smart Factory เริ่มต้นที่ Smart Work Instruction

คำกล่าวนี้ดูจะไม่เกินจริงเลยสำหรับ SMEs ในประเทศไทย แต่มุมมองของ SMEs ไทยโดยส่วนใหญ่เมื่อพูดถึง Smart Factory ผู้ประกอบการมักจะนึกถึงเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัย แต่โดยความเป็นจริงแล้วทรัพยากรที่สำคัญที่สุดไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปอย่างไรก็คือ “คน” ดังนั้นหากโรงงานมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่ Smart Factory โรงงานจะต้องเริ่มต้นที่การสร้าง Smart Worker การเริ่มต้นแบบนี้หากทำสำเร็จจะทำให้โรงงานเกิดมาตรฐานการทำงานที่พร้อมสำหรับการปรับปรุง และต่อยอดสู่การบริหารจัดการความรู้ และนำมาซึ่งนวัตกรรมภายในโรงงาน วงจรนี้จะสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโดยมีตัวเร่งปฏิกิริยาชั้นดีอย่าง ระบบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานอุตสาหกรรมยุคใหม่ด้วยระบบการถ่ายวีดีโอ

คู่มือการปฎิบัติงาน ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้คู่มือการปฏิบัติการทำงานด้วยระบบการถ่ายวีดีโอ

ieProsoft โซลูชั่นครบวงจรด้านการบริหารการผลิตในอุตสาหกรรม

ที่บริษัท ไออี บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด (IEBS) เป็นผู้ให้บริการระบบซอฟแวร์ทางด้านการจัดการอุตสาหกรรม การวางแผนการผลิตโดยลงลึกไปจนถึงการจัดตารางการผลิต มาตรฐานการการทำงาน การจัดสมดุลการผลิต รวมไปถึงการบริหารจัดการคลังสินค้า ครอบคุลมการบริการในด้านต่างๆที่สำคัญต่อการนำระบบไปใช้ในภาคธุรกิจ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ดูแลตั้งแต่การติดตั้ง การให้ปรึกษา การนำไปใช้งานจริง (Implementation) รวมถึงการวิเคราะห์ผลลัพธ์ต่างๆ เราสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ยุค ดิจิทัล ด้วยเครื่องมือในกลุ่ม ieProsoft อาทิเช่น ieSmart WI, ieLineBalancing, ieInventory และ ieInventory ซึ่งซอฟแวร์ทั้งหมดนี้ เป็นตัวช่วยให้สามารถบริหารการจัดการผลิตได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และเพิ่มกำไรให้บริษัทได้เป็นอย่างดี

ปัจจุบัน IEBS มีการให้บริการซอฟแวร์ทั้งแบบบริการผ่านซอฟต์แวร์แบบ สแตนด์อโลน (Stand-alone Software) ไปจนถึงชุดซอฟต์แวร์เต็มรูปแบบ (Full-Blown) แบบคลาวด์โซลูชั่น (Cloud Solution) ได้แก่

  • ieSmart WI : โปรแกรมสร้างมาตรฐานการทำงาน ที่ช่วยให้การสร้างงานฐานในโรงงานง่ายขึ้น เวลาได้มาตรฐานที่ชัดเจน สะดวก และเป็นองค์ความรู้สำหรับองค์กรได้เป็นอย่างดี
  • ieLineBalancing : โปรแกรมจัดสมดุลสายการผลิต เหมาะสำหรับวิศวกร หรือเจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตใช้ในการจัดวางแผนสายการผลิต ภายใต้ความต้องการที่ไม่แน่นอน และกำลังคนที่มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา
  • ieInventory : โปรแกรมจัดการคลังสินค้า ที่ช่วยให้การบริหารคลังในระดับอุตสาหกรรมเป็นเรื่องที่ง่าย ไม่ยุ่งยาก ผ่านแฟลตฟอร์มออนไลน์ด้วยฐานข้อมูลบนคลาวด์
  • ieScheduling : โปรแกรมจัดตารางการผลิต เครื่องมือช่วยในการจัดการผลิตในระดับปฎิบัติการ ควบคุม และติดตามงานแบบทันเวลา (Realtime) และประเมินกำลังการผลิตได้รวดเร็ว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *